Projektni partnerji

Geoenergo, d. o. o.

(“Geoenergo”) je mešana družba v 50 % lasti Petrola d.d., Ljubljana (“Petrol”) in v 50 % lasti Nafte Lendava d.o.o. (“Nafta”).

Petrol, d. d., je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, največje slovensko podjetje po prihodkih, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih trgovskih družb. Osrednjo poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom, električno energijo in energetske in okoljske rešitve.

Nafta Lendava, d.o.o. je podjetje v državni lasti, ki se ukvarja s proizvodnjo petrokemičnih izdelkov, čiščenjem odpadnih voda, požarno varnostjo in skladiščenje naftnih proizvodov. Nafta Lendava bo pri razvoju projekta v Petišovcih, predvsem glede čiščenja odpadnih voda, požarne varnosti in do neke mere storitve projektiranja, zagotovila določeno pomoč.

Koncesijska pogodba daje Geoenergu izključno pravico za izkoriščanje mineralnih surovin, nafte in zemeljskega plina na pridobivalnem prostoru Murske depresije, kamor spadajo tudi Petišovci. Geoenergo proizvaja tako nafto kot zemeljski plin, vendar plin lahko dobavlja zgolj lokalnim podjetjem, saj trenutno ni vzpostavljene ustrezne povezave do državnega distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

Družba Geoenergo je sklenila sporazum o skupnih aktivnostih z družbo Ascent Slovenia Limited, ki je hčerinska družba Ascent Resources Plc preko katere Ascent upravlja skupne aktivnosti na naftno-plinskem polju Petišovci.

Geoenergo verjame, da vlaganje v razvoj domačega zanesljivega vira energije predstavlja izjemno priložnost za razvoj konkurenčnega gospodarskega okolja – ne le Prekmurja, temveč celotne Slovenije. Ena glavnih prednosti tega projekta bo tudi odprtje novih delovnih mest.

Ascent Resources plc (“Ascent”)

je družba s sedežem v Londonu, katere dejavnost je raziskovanje in pridobivanje nafte ter zemeljskega plina. Družba kotira na Londonski borzi AIM (LSE:AST). Od ustanovitve dalje so večji del Ascentovega portfelja predstavljali evropski kopenski projekti. Danes glavnino premoženja družbe predstavlja obetaven projekt v Petišovcih.
Ascent upravlja skupne operacije projekta v Petišovcih preko svojih hčerinskih podjetij, Ascent Slovenia Limited in Ascent Resources d.o.o., ki sta v njegovi popolni lasti. Ascent Slovenia Limited je partner v skupnem vlaganju s podjetjem Geoenergo d.o.o. (imetnik izključnih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnem prostoru iz koncesijske pogodbe v Murski depresiji). Vse operativne aktivnosti, predhodno odobrene s strani Geoenerga d.o.o., pa izvaja Ascent Resources d.o.o.
Da bi zagotovili najvišje standarde pri delovanju, se Ascentov izkušen vodstveni tim po potrebi dopolnjuje z lokalnim tehničnim in operativnim kadrom. Aktivnosti so izvedene z uporabo najsodobnejših tehnik in napredne tehnologije.
Ascent in njegovi partnerji so zavezani k najvišjim tehničnim standardom, družbeni odgovornosti, varstvu pri delu in varovanju okolja ter zdravja.

Petrol Geoterm d.o.o.

(‘Geoterm’) je lastnik dela infrastrukture in je po pooblastilu JV partnerjev Upravljalec infrastructure. Geoterm je družba v popolni lasti Petrol d.d.,Ljubljana, se ukvarja s pridobivanjem in transportom zemeljskega plina kot tudi z upravljanjem in razvojem geotermalnih ogrevalnih sistemov. V vlogi Upravljalca bo Geoterm za JV v skladu z Zakonom o rudarstvu opravljal naslednje naloge: upravljanje z infrastrukturo, projektiranje vrtin, vrtanje, dobava materialov in opreme ter pridobivanje potrebnih dovoljenj. V skladu z razpoložljivimi viri je družba Geoterm vključena tudi v pripravo geoloških študij, modeliranje ležišč, ekonomiko proizvodnje ogljikovodikov, nadzor tlaka v vrtinah, geoznanost in razvoj ter načrtovanje proizvodnje.
Geoterm je, kot del skupine Petrol, zavezan k družbeno in okoljsko odgovornemu delovanju.