Trenutne aktivnosti

Projektni partnerji smo leta 2008 izdelali 3D seizmične profile s celotnega koncesijskega območja. Podatke so pregledali in analizirali geologi ter potrdili nova komercialno zanimiva nahajališča zemeljskega plina. Določili smo lokaciji za dve novi vrtini, Pg-10 in Pg-11. Obe vrtini sta bili zvrtani v letu 2011 in segata do globine okoli 3.500 m. Iz Pg-11 je bila zaradi tehničnih razlogov izvrtana stranska vrtina Pg-11A. V obeh vrtinah je bila uspešno izvedena hidravlična stimulacija slojev in obe vrtini sta v času testiranja potrdili komercialno zanimive količine zemeljskega plina.

Novi dve vrtini sta potrdili rezultate 3D seizmičnih raziskav, ki nakazujejo ugodne rezervoarske značilnosti plinonosnih plasti peščenjaka (sloji od ‘A’ do ‘F’) iz srednjega miocena. Prav tako sta potrdili pomembno nahajališče zemeljskega plina v globljih in manj raziskanih ‘K’ slojih peščenjaka iz starejšega obdobja v srednjem miocenu.

Po izvedeni hidravlični stimulaciji (majhnega obsega) slojev vrtine Pg-10 je v času kratkih testiranj pretok zemeljskega plina znašal približno 230.000 m3/dan in to samo iz doslej neproduktivnih ‘F’ slojev peščenjaka. Novi dve vrtini nista le potrdili potenciala za nadaljnji razvoj naftno-plinskega polja Petišovci, temveč sta pokazali še na dodatna, doslej neizkoriščena ležišča zemeljskega plina.

Projekt v Petišovcih obeta veliko, saj na podlagi neodvisne študije, narejene s strani mednarodno priznane družbe RPS Energy, zaloge zemeljskega plina v Petišovcih ocenjujemo na 12.900 milijonov Sm3. (stopnja verjetnosti »Most Likely«). Obstaja pa možnost potrditve tudi še dodatnih zalog zemeljskega plina.

Novembra 2017 je na Petišovskem polju iz vrtin Pg-10 in Pg-11A stekla prodaja neočiščenega plina na Hrvaško, v Inino centralno plinsko postajo (CPP) v Molvah. Cilj še vedno ostaja pridobitev dovoljenja za postavitev nove CPP in dobava plina v slovensko omrežje. S tem bi povečali energetsko neodvisnost Slovenije, hkrati pa bi se odprla tudi nova delovna mesta za lokalno prebivalstvo.

V letu 2018 planiramo pridobiti več okolijskih dovoljenj, prve načrtovane aktivnosti, ki bodo izvedene predvidoma v letu 2018 pa je poglobitev dveh obstoječih vrtin na Petišovskem polju.