Zakonodaja

Slovenija se je ob vstopu v Evropsko unijo leta 2004 zavezala k spoštovanju evropskega pravnega reda in s tem tudi evropskih okoljevarstvenih predpisov. Hkrati sledimo tudi slovenski regulativi, ki ureja področje raziskovanja in pridobivanja ogljikovodikov. Pri projektu Petišovskega polja tako upoštevamo tako evropske kot tudi državne zakonodajne predpise. V Sloveniji se področje raziskovanja in pridobivanja ogljikovodikov ureja prek naslednjih institucij:

O vseh nameravanih rudarskih delih sproti obveščamo rudarsko inšpekcijo, ki redno preverja skladnost izvedenih del s predpisi in razpolaganje z vsemi potrebnimi dovoljenji ter listinami. Rudarska inšpekcija je v izdanih odločbah že večkrat javno potrdila, da se dela izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo.
Evropska komisija je 22. januarja 2014 izdala “Priporočila o minimalnih načelih za raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov, pri katerem se uporablja obsežno hidravlično lomljenje”, s katerimi želi države članice spodbuditi k upoštevanju teh načel. V tem priporočilu se uporablja izraz obsežno hidravlično lomljenje, ki pomeni vbrizgavanje v vrtino najmanj 1.000 m3 vode na fazo lomljenja oziroma najmanj 10.000 m3 vode v celotnem postopku lomljenja.
Priporočila med drugim vključujejo pripravo strateške okoljske presoje za preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje zdravstvenih ter okoljskih vplivov in tveganj, uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, pripravo načrta za gospodarjenje z vodami ter javen dostop do določenih podatkov v zvezi z mehansko obdelavo slojev.

Države članice, ki so se odločile, da bodo raziskovale ali izkoriščale ogljikovodike z obsežnim hidravličnim lomljenjem, so pozvane, da uveljavijo minimalna načela iz tega priporočila najkasneje v šestih mesecih od objave in da Komisijo vsako leto obvestijo o ukrepih, ki so jih uvedle na podlagi tega priporočila.