Zaščita podzemnih voda

Vodonosnik pitne vode se nahaja v holocenskih gramoznatih sedimentih reke Mure, ki se nahajajo na globini 20-30 m, medtem ko se dno plinskih vrtin Pg-10 in Pg-11 nahaja na cca 3.500 m. Vsa dela, ki jih izvaja podjetje Ascent, so podvržena strogim okoljevarstvenim ukrepom, posledičnos so vse vrtine zasnovane z vsaj tremi zaščitnimi cevmi – s površinsko, vmesno in proizvodno zaščitno cevjo (glej postopek pridobivanja zemeljskega plina). Zaščitne cevi preprečujejo kakršnokoli uhajanje plina ali tekočin iz plinonosnih peščenjakov do vodonosnika. Vse zaščitne cevi so predhodno tlačno testirane in pregledane s strani neodvisnega inšpektorja za vrtine.
Mehanska obdelava slojev se izvaja v srednje miocenskih peščenjakih, ki se nahajajo na globinah večjih od 2.500 m. Med plinonosnimi peščenjaki (globina cca 3.000 m) in vodonosniki pitne vode (globina cca 20-30 m) se nahaja debela skladovnica neprepustnih sedimentnih kamnin, ki preprečujejo kakršnokoli izmenjavo fluidov med njimi.

Vodna mešanica, ki se uporablja pri vrtanju in pri mehanski obdelavi slojev se po končanih vrtalnih delih prek proizvodne cevi v vrtini vrne na površje (povratni tok). Odpadno vodo se zbere v posebnih zbiralnikih, nato se jo odpelje v čistilno napravo, kjer se jo ustrezno obdela v skladu z obstoječo zakonodajo.

V spodnji tabeli je podana primerjava med ležiščem v ZDA in ležiščem Petišovci. Podatki za ZDA so pridobljeni iz študije ameriške Agencije za zaščito okolja (EPA), za Petišovce pa iz poročila o vplivih na okolje, narejenega s strani Geološkega zavoda Slovenije.

Rezervoarske značilnosti USA Petišovci
Tip rezervoarja skrilavec peščenjak
Število vrtin na eno plinsko polje 3,000-10,000 15-20
Število frakturiranj na vrtino 30-50 4-6*
Tekočina za frakturiranje – količina za eno frakturiranje 5,000-20,000 m3 100-500 m3
Dolžina raztezanja razpok 300-500 m 70-100 m
Globina rezervoarske geološke formacije 150-2,500 m 2,200-3,500 m
Globina vodonosnika s pitno vodo 150-400 m < 20 m
Globina vodonosnika s toplo (geotermalno) vodo < 1,200 m
Debelina neprepustnih glinavcev nad plinonosnimi peščenjaki Petišovci-globoko 80-200 m

Tabela 1: Primerjava med plinskim ležiščem v ZDA in plinskim ležiščem Petišovci, kjer je podano število vrtin in mehanskih obdelav slojev ter količina tekočin. Podatki za ZDA so pridobljeni iz EPA (2011) študije, za Petišovce pa iz poročil Ascent in Geomega.

*Opomba: V vrtini Pg-11A so bila v letu 2011 izvedena tri frakturiranja, v vrtini Pg-10 pa sta bili v letu 2011 izvedeni dve frakturiranji.